1725 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی
حجم نقدینگی در آبان ماه سال‌جاری به بیش از ۱۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۲.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش داشته است. میزان نقدینگی در آبان‌ماه سال گذشته ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که رشد نقدینگی در این ماه نسبت به آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، برابر ۲۲.۶ درصد بوده است و مقایسه این آمار حاکی از آن است که شتاب رشد نقدینگی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

4/43 درصد رشد پول
میزان رشد پول در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۴ درصد رشد داشته است؛ به‌طوری که میزان پول در آبان ماه سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و در آبان ماه سال‌جاری به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در بخش شبه پول، رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد گزارش شده است.

57 درصد رشد درآمدهای نفتی
براساس آمارهای بخش مالی و بودجه بانک مرکزی درآمدهای نفتی درپایان آبان ماه به 84.4 هزار میلیارد تومان رسیده است که 99.7 درصد محقق شده است. درهشت ماهه سال‌جاری درآمدهای نفتی کشور با رشد 57.4 درصدی همراه بوده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل رشد درآمدهای نفتی 46.2 درصد بوده است.

54 درصد افت صادرات فرآورده‌های نفتی
درشرایطی که درآمدهای نفتی کشور در هشت ماهه امسال با رشد بیش از 57 درصد مواجه بوده است، اما درصادرات فرآورده‌های نفتی شاهد افت 54 درصدی هستیم. دراین مدت درمجموع 4.7 هزار میلیارد تومان صادرات انواع فراورده‌های نفتی از کشور داشته‌ایم که 5.6 درصد از مصوب این دوره را محقق کرده است.

9/12 درصد رشد پرداخت‌های عمرانی
دربخش پرداخت بودجه‌های عمرانی در هشت ماهه امسال نیز گزارش‌ها از رشد 12.9 درصدی حکایت دارد که با رشد 95.8 درصدی مدت مشابه سال گذشته کاهش تفاوت زیادی دارد. دراین مدت 32.9 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کشور پرداخت شده است که با مصوب 41.7 هزار میلیارد تومانی همچنان فاصله دارد.

5/78 درصد تحقق درآمدهای مالیاتی
درهشت ماهه امسال 78.5 درصد از درآمد مالیاتی مصوب محقق شده است. دراین مدت 67.1 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها درآمد نصیب دولت شده است که 11.7 درصد رشد نشان می‌دهد. این مبلغ با رقمی که برای هشت ماهه امسال یعنی 95.7 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود نیز فاصله دارد.

4/20 درصد رشد پرداخت‌های هزینه ای
درپرداخت‌های هزینه‌ای 100 درصد از اهداف پیش‌بینی شده محقق شده است. در هشت ماهه امسال 173.3 هزار میلیارد تومان بودجه پرداخت شده است که 20.4 درصد رشد داشته است.

298 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها
در بخش بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی در هشت ماهه امسال رقم این بدهی به 298 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.5 درصد و درمقایسه با اسفند سال گذشته 15.5 درصد رشد داشته است. دراین میان بدهی دولت نیز به بانک‌ها به 265 هزار میلیارد تومان می‌رسد که دریکسال منتهی به آبان 17.4 درصد بیشترشده است.