اقتصاد بازار: امیر کشانی گفت: آینده پژوهی نقشی اساسی در پیشبرد اهداف کارآفرینان دارد و پژوهش ها باید به سمت آینده پژوهی پیش رفته و آینده کسب و کارهای نوین از ابتدا به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: توجه به کسب ثروت ملی و مطالعه در زمینه هایی که به کسب ثروت ملی منجر می گردد باید در اولویت های کاری جوانان، دانشگاه ها و پژوهشکده ها قرار گیرد. وی به لزوم تمرکز بیشتر بر آینده پژوهی تاکید کرد و افزود: همانگونه که بررسی تاریخ و تجربه گذشتگان در موفقیت جوانان نقش دارد، آینده پژوهی نیز نقشی اساسی در پیشبرد اهداف کارآفرینان خواهد داشت، بنابراین پژوهش ها باید به سمت آینده پژوهی پیش رفته و آینده کسب و کارهای نوین از ابتدا به دقت مورد بررسی قرار گیرد.