متن مصوبه شماره ۴۸۰۳۷/۵۰۹۹۴

سازمان : وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تاریخ : ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
شماره : ۴۸۰۳۷/۵۰۹۹۴

بسمه تعالی 
” با صلوات بر محمد و آل محمد “

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزیران عضو کمیسیون ماده ( ۱ ) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۵/ت۲۴۷۹۴هـ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۹ موافقت نمودند :

فهرست کالاهای موضوع موافقت نامه تجارت ترجیحی میان هشت کشور در حال توسعه اسلامی ( دی-هشت ) به شرح پیوست در ( ۲۳۰ ) ردیف ( علاوه بر کالاهای موضوع تصمیم نامه شماره ۱۶۸۳۷۲/۴۵۳۵۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ ) که به مهر ” دفتر هیئت دولت” تایید شده است برای ارسال به دبیرخانه دی-هشت ، تعیین می شود تا در صورت اجرایی شدن موافقت نامه یادشده بر اساس مفاد بند ( ب ) ماده ( ۵ ) موافقت نامه ، مشمول کاهش سود بازرگانی قرار گیرد. وزارت صنعت ، معدن و تجارت می تواند با توجه به شرایط ، نسبت به تجدید نظر در فهرست یادشده اقدام نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ  ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 
 
گزارشات
فهرست امتيازات جمهوري اسلامي ايران به پنج كشور(تركيه، اندونزي، مالزي، پاكستان و نيجريه)عضو موافقتنامه تجارت ترجيحي دي هشت
فهرست امتيازات اندونزي به پنج كشور(تركيه، جمهوري اسلامي ايران، مالزي، پاكستان و نيجريه) عضو موافقتنامه تجارت ترجيحي دي هشت
فهرست امتيازات مالزي به پنج كشور (تركيه، اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، پاكستان و نيجريه) عضو موافقتنامه تجارت ترجيحي دي هشت
فهرست امتيازات نيجريه به پنج كشور(تركيه، اندونزي، مالزي، پاكستان و جمهوري اسلامي ايران)عضو موافقتنامه تجارت ترجيحي دي هشت
فهرست امتيازات پاكستان به پنج كشور(تركيه، اندونزي، مالزي، جمهوري اسلامي ايران و نيجريه) عضو موافقتنامه تجارت ترجيحي
فهرست امتيازات تركيه به پنج كشور(جمهوري اسلامي ايران، اندونزي، مالزي، پاكستان و نيجريه) عضو موافقتنامه تجارت ترجيحي دي هشت
قواعد مبدا به همراه گواهی مبداء موافقتنامه تجارت ترجیحی دی هشت