داراي مجوز فعاليت از هيات نظارت بر مطبوعات

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان

نشانی: اصفهان- خیابان دانشگاه- کوچه کلینیک صدرا- مرکز آمورزش بازرگانی

فاکس: 32617859 - 031 

تلفن: 32617859- 031

نشانی الکترونیک: Info@eghtesadbazar.ir