مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در جلسه ای که با حضور اعضاء هیات مدیره اتاق اصناف اصفهان، روسای اتحادیه های صنفی و معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی در محل اتاق اصناف اصفهان برگزار شد، نحوه تعیین مالیات مقطوع برخی از صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1398 در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 را اعلام نمود.
بهروز مهدلو گفت: تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 9.900.000.000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سالجاری میتوانند از تسهیلات تبصره 100 استفاده کنند
مدیرکل امور مالیای استان افزود: صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال 1397 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مفاد بندهای 5 و 6 این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده100 قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای 5 و6 این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد .
 مهدلو در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1397 بیان نمود: صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 25.000.000 ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1397، با میزان مالیات قطعی از 25.000.000 ریال تا 50.000.000 ریال ، با چهار درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1397، با میزان مالیات قطعی از 50.000.000 ریال تا 100.000.000 ریال، با 8% ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 و صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 100.000.000 ریال با 12% (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 تعیین می گردد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین با بیان اینکه صاحبان مشاغل تا پایان مردادماه فرصت دارند، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را به صورت الکترونیکی به سازمان تسلیم نمایند ادامه داد: صاحبان مشاغل که مطابق قانون می بایست تا 31 خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، تا 31 مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.
وی تاکید کرد: مودیان محترم، ضروری است اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی به نشانی tax.gov.ir به صورت الکترونیکی ارائه نموده و از هر گونه مراجعه غیرضرور به ادارات مالیاتی اجتناب نمایند.
 مهدلو افزود: فعالان اقتصادی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی غیرقابل بخشش خواهند شد.
مدیرکل امورمالیاتی استان دربخش دیگری از صحبتهای خودبا اشاره به لزوم ارائه اطلاعات صحیح فعالیتهای اقتصادی مطابق با بانک اطلاعاتی سازمان امورمالیاتی افزودند : امسال شرایط ویژه ای برنظام مالیاتی کشور حاکم است واین شرایط می طلبد که مودیان مالیاتی اطلاعات صحیح مالی خودرا مطابق با بانک اطلاعاتی سازمان امورمالیاتی از طریق ارسال اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند ودر صورتی که اطلاعات ارسالی مودیان مطابق با بانک اطلاعاتی سازمان امورمالیاتی باشد اظهارنامه مودیان قطعی میباشد ودر صورتی که اطلاعات اظهارنامه ارسالی با بانک اطلاعاتی سازمان امورمالیاتی مغایرت داشته با شد مودی به عنوان مودی پرریسک انتخاب ومورد رسیدگی قرار خواهد گرفت