به گزارش اقتصاد بازار، هشتمین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان که پیرو تفاهم نامه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با سازمان زمین شناسی به منظورهم اندیشی برای کاهش سرعت پدیده فرونشست در استان اصفهان برگزار شد، بررسی کارشناسی فاجعه پنهان پدیده فرونشست زمین در استان و مخاطرات ناشی از آن مطرح گردید.

در این نشست که با حضور مدیرکل زمین شناسی و مدیر کل مرکز تحقیقات راه و شهرسازی استان برگزارشد، منظور از فرونشست، حرکت قایم زمین به سمت پایین عنوان شد که می تواند با جابجایی های ناچیز افقی همراه باشد.

در این جلسه مطرح شد زمانیکه بصورت مرتب از سفره های آب زیر زمینی بدون آنکه تغذیه ای درآن صورت گیرد، برداشت شود، موجب می شود که آب موجود در فضاهای بین ذرات خاک کشیده شده و فضاهای خالی ایجاد شده براثرفشار حاصل از وزن طبقات بالایی متراکم گردد. این به این معنی است که دیگر فضای بسته شده به هیچ عنوان باز نخواهد شد و به همین دلیل فرونشست مخاطره ای برگشت ناپذیر است.

در ادامه، عوامل ایجاد فرونشست زمین به عوامل طبیعی و انسانی تقسیم شد.

بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی از سال 96 تاکنون مناطق درگیر فرونشست استان اصفهان چهار برابر رشد داشته و به حدود 9هزار کیلومتر رسیده و این در حالی است که این فاجعه به سمت مراکز جمعیتی درحال گسترش است.

در ادامه این نشست مجازی با تاکید بر اینکه برخی از مناطق شهری اصفهان درگیر فاجعه فرونشست بوده و آثار آن در ساختمان های این مناطق نیز قابل رویت می باشد، مطرح شد: وجود فرونشست در المان ها و زیرساخت های عمرانی شهر، دکل های برق فشار قوی، آزادراه ها و بزرگراه ها و خطوط ریلی زنگ خطری برای اصفهان بوده که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.