در نگاه اول، تجارت و ورزش شباهت های بسیاری بهم دارند؛ بین افراد و گروه ها رقابت وجود دارد همان رقابت مبنای رقابت تجاری می شود. موردی که به کرات در ورزش نیز مشاهده می شود. از طرف دیگر انگیزه فعالیت در هر دو زمینه به سوی تمایل شرکت کنندگان به پیروزی، اثبات اهمیت جایگاه آنها و ایجاد احترام بین آنهاست. بنابراین می توان نتیجه گرفت اقتصاد و ورزش با هم آمیخته هستند و بر یکدیگر تاثیرگذارند. توسعه بخش ورزش بطور مستقیم منجر به شکوفایی اقتصاد می شود و با اثر گذاری بر روی پارامترهایی همچون افزایش تولید کالاهای ورزشی ، رشد اشتغال نیروی کار، افزایش رقابت میان حامیان ورزش و ... خواهد شد وهمین اهمیت به ورزش باعث ارتقای اقتصاد کشور و افزایش سطح کیفیت زندگی جامعه می گردد.

در بررسی اقتصاد ورزش نمی توان از اهمیت و تأثیر ویژه ورزش "فوتبال" چشم پوشی کرد. فوتبال را امروزه در دنیا به عنوان یک صنعت پیشتاز و مهم می شناسند که متأسفانه در کشور ما به این مهم کمتر پرداخته شده است و یکی از اهداف مهم این موضوع بررسی عوامل مختلف بر این صنعت در راستای توسعه و بهبود آن به صورت یادداشت های متوالی و مصاحبه با کارشناسان مرتبط خواهد بود .

تیم های فوتبال همچنان بخشی از میراث اجتماعی و احساسی شهرها و کشور خود به حساب می آیند و در مرکز توجه علاقه مندان به این ورزش می باشند . فوتبال را به نوعی می توان نمادی ملی دانست که با توسعه و گسترش خود باعث برانگیخته شدن احساسات و انگیزه ها می گردد اما فراتر از