اقتصاد بازار: در آیینی به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی دو اصله نهال به صورت نمادین با حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و قایم مقام دبیر کل خانه کشاورز ایران در اتاق بازرگانی اصفهان کاشته شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، به همت کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و با حضور رییس اتاق بازرگانی، رییس و اعضاء کمیسیون کشاورزی اصفهان برگزار شد، حمید رضا قلکاری رییس کمیسیون کشاورزی گفت: هفته منابع طبیعی و درختکاری در پیشینه مذهبی و ملی ما دارای سابقه بوده و مردم به رنگ سبز ابراز تمایل داشتند.
وی افزود: با ورود تکنولوژی و مدرنیته بر زندگی مردم و اثرات مخربی که می تواند بر محیط زیست داشته باشد، نیاز به آسایش روح از طریق نگهداری و حفظ محیط زیست فراهم خواهد شد.
رییس کمیسیون کشاورزی اصفهان در ادامه درخت را جلوه جمال طبیعت، نبض زمین و نشانه قدرت لایزال الهی عنوان کرد.به مناسبت روز درختکاری انجام شد؛
کاشت نمادین دو اصله نهال در اتاق بازرگانی اصفهان
اقتصاد بازار: در آیینی به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی دو اصله نهال به صورت نمادین با حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و قایم مقام دبیر کل خانه کشاورز ایران در اتاق بازرگانی اصفهان کاشته شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، به همت کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و با حضور رییس اتاق بازرگانی، رییس و اعضاء کمیسیون کشاورزی اصفهان برگزار شد، حمید رضا قلکاری رییس کمیسیون کشاورزی گفت: هفته منابع طبیعی و درختکاری در پیشینه مذهبی و ملی ما دارای سابقه بوده و مردم به رنگ سبز ابراز تمایل داشتند.
وی افزود: با ورود تکنولوژی و مدرنیته بر زندگی مردم و اثرات مخربی که می تواند بر محیط زیست داشته باشد، نیاز به آسایش روح از طریق نگهداری و حفظ محیط زیست فراهم خواهد شد.
رییس کمیسیون کشاورزی اصفهان در ادامه درخت را جلوه جمال طبیعت، نبض زمین و نشانه قدرت لایزال الهی عنوان کرد.