اقتصاد بازار: مديرعامل شركت پالايش نفت اصفهان گفت: سال گذشته شركت پالايش نفت اصفهان عليرغم تحريم ها، توانست ساخت پيچيده ترين كاتاليست صنعت پالايش را به انجام رسانده و با بارگيري كاتاليست توليدي در واحد سوم مجتمع بنزين سازي موفق به تكميل و راه اندازي در اين مجتمع شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از شرکت پالایش نفت اصفهان لطفعلی چاوشی در شانزدهمين همايش سالانه نظام پيشنهادهاي شركت پالايش نفت اصفهان، با اشاره به اينكه پيشينه نظام پيشنهادها به خلقت انسان به عنوان يك موجود اجتماعي در ارتباط با همنوعانش باز مي گردد، گفت: از سال ها پيش در دنياي مديريت ابزارهايي براي بهبود سيستم ها طراحي و تعبيه شده و نظام پيشنهادها به صورت نظام مند از سال ها پيش توسط كشورهاي ديگر ايجاد شده است.
وي افزود: نظام پيشنهادها در كشور ما نيز از دو دهه قبل به صورت نظام مند و به عنوان ابزارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان و مديريت در جهت بهبود روند فعاليت ها و با هدف افزايش بهره وري شكل گرفته است.
چاوشي اظهار داشت: آنچه كه در تمام دنيا از نظام پيشنهادها انتظار مي رود و از آن بهره مند مي شوند، مربوط به استفاده از پتانسيل هاي نهفته شركت و به روز کردن اين پتانسيل ها در چرخه بهبود سازمان ها است تا اين روند بهبود را تسريع و در عين حال مستمر نمايد.
مديرعامل شركت پالايش نفت اصفهان با بيان اينكه با تعريفي كه از نظام پيشنهادها مي شود انتظار مي رود بهبود را در يك سازمان مشاهده نماييم، گفت: اگر نظام پيشنهادها چنين عمل نكرد، نشان دهنده عملكرد نامطلوب نظام است و بايد بر روند حركت آن، بازنگري شود و نحوه اجراي آن با همدلي به صورت مستمر پايش گردد تا اگر اصلاحاتي نياز است مرتفع شود.
وي افزود: در سال هاي اخير در جهت بهبود روند شركت، سعي بر استقرار نظام پيشنهادها و مميزي هاي مختلف مورد نياز صنعت شده است كه خوشبختانه در بخش مميزي ها عملكرد مطلوبي داشته¬ايم و در بخش نظام پيشنهادها نيز شاهد فوايدي قابل توجه بوديم. با اين حال به نظر مي رسد بايد در راستاي اهداف نظام پيشنهادها كه هدفش بهبود چرخه سيستم، استفاده از همه انديشه ها، ايجاد همدلي بين كاركنان و ايجاد انگيزه بيشتر در ايشان است، تلاش بيشتري نماييم تا با بهره گيري از تجربه هاي نهفته و تبادل افكار، شركت را به سمت ارتقاء كيفيت سوق دهيم .
چاوشي گفت: نظام پيشنهادها نيز كه نسخه برداري از يك نظام بيرون از كشور است بايد با شرايط كشور و در ابعاد كوچكتر در يك شركت سازگار گردد و با آسيب شناسي و بازنگري در نحوه اجرا، همدلي و انگيزه نيروي انساني را در راستاي ارائه پيشنهادها افزايش دهد تا درنتيجه شاهد حركت چرخه بهبود سازمان باشيم.
مدير عامل شركت پالايش نفت اصفهان همچنين به عملكرد خوب شركت در سال هاي گذشته اشاره كرده و اظهار داشت: خوشبختانه پالايشگاه اصفهان با كمك نيروي انساني زبده و پرتلاش خود و به اذعان ديگر شركت ها، هميشه توانسته الگوي خوبي براي ساير سازمان ها چه در صنعت نفت و چه در بين سازمان هاي غير نفتي قلمداد شود.
وي تصريح کرد: در سال گذشته شركت پالايش نفت اصفهان عليرغم تحريم ها، كار بسيار فوق العاده اي انجام داده و توانست با وجود مشكلات پيش رو و موانعي كه بر سر راه خود داشت، ساخت پيچيده ترين كاتاليست صنعت پالايش را به انجام رسانده و با بارگيري كاتاليست توليدي در واحد سوم مجتمع بنزين سازي (با نام ايزومريزاسيون) موفق به تكميل و راه اندازي در اين مجتمع گردد و در نتيجه توليد بنزين يورو 4 را از 5 ميليون ليتر به 7.5 ميليون و پس از آن به 10 تا 12 ميليون ليتر برساند و اين ميسر نمي شد مگر با همكاري تمام نيروي انساني. ما خوشبختانه توانستيم كار بسيار بزرگي را به سرانجامي نيك برسانيم.