ابوالفضل اکبرپور، مدیرکل گمرک شهید رجایی، پس از بازدید از فرایند تولید تختال فولاد هرمزگان و گفت: نزدیک به ۶۰ درصد حجم تجارت خارجی کشور را گمرکات استان هرمزگان بر عهده دارد.
وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای فولاد هرمزگان که ۹۰ درصد قطعات و مواد اولیۀ وارداتی خود را از طریق بندر شهید رجایی وارد می‌کند گفت: صادرات فولاد هرمزگان افتخاری برای کشور است و با این حجم صادرات میزان قابل‌توجهی ارز وارد کشور می‌شود..