اکبری محمدی تصریح کرد: تصمیمات کارگروه طبق دستورالعمل‌های واصله از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شامل به حداقل رساندن تماس کارکنان، کاهش یا تعطیلی موقت فعالیتها، ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات، تهیۀ بسته بهداشتی برای کارکنان، خرید دستگاه های تب سنج مادون قرمز، تأمین اقلام بهداشتی موردنیاز و... است. ما در شرکت فولاد مبارکه بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO) و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مهمترین عاملهای انتقال ویروس برای به حداقل رساندن خطر ابتلا تمرکز ویژه ای داشته ایم.
بنابر این گزارش، حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فولاد مبارکه نیز در خصوص اقدامات شرکت برای به حداقل رساندن تماس کارکنان گفت: طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO)، تماس انسان با انسان و انسان با مواد آلوده از راه های انتقال ویروس کروناست؛ بنابراین به منظور کنترل بیماری، موارد متعددی برای مقابله با این ویروس اجرا شده است. وی همچنین به اقدامات شرکت در تهیۀ تجهیزات لازم بهداشتی و بستۀ بهداشتی برای کارکنان خبر داد و افزود: بسته های لوازم بهداشت فردی تهیه شد و در اختیار پرسنل و رانندگان ترابری قرار گرفت. دستگاههای تب سنج مادون قرمز برای محلهای موردنیاز تهیه گردید و نحوۀ استفاده از آن توسط واحد اورژانس به افراد آموزش داده شد. در گیت ورودی کارکنان، دوربین های حرارتی جهت تب سنجی آنلاین نصب گردید. این دوربین ها توسط پرسنل حفاظت فیزیکی کنترل میشود. اقلام بهداشتی و دستورالعمل رعایت نکات بهداشتی در ورودی های شرکت به رانندگان مکانیزم های سنگین تحویل داده میشود. بستۀ آموزش مقابله با کرونا و اجرای آن به صورت مجازی برای کلیۀ پرسنل تدوین شد و عملیات غربالگری کلیه کارکنان شروع گردید.