مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه گفت: این پروژه تحول بزرگی در زمینۀ تأمین ورق موردنیاز کشور ایجاد می‌کند. به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد این پروژه باید هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد. مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه گفت: این پروژه تحول بزرگی در زمینۀ تأمین ورق موردنیاز کشور ایجاد می‌کند. به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد این پروژه باید هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد. سیف‌الله امیری با بیان اینکه فولاد مبارکه منابع مالی موردنیاز برای اجرای این پروژه را در اختیار دارد ادامه داد: این شرکت می‌تواند تمام موارد موردنیاز این پروژه را تأمین کند.