رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با اشاره به نقش هلدینگ فولاد مبارکه گفت: هلدینگ‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه می‌توانند تأثیرات خوبی در حوزۀ اشتغال‌زایی و تولید داشته باشند. بهرام شکوری با بیان اینکه در گام اول باید هلدینگ‌ها به‌صورت کامل خصوصی شوند، گفت: بدون شک پس از این اتفاق، هلدینگ‌های بزرگ همچون مبارکه می‌توانند چتر حمایتی برای واحدهای تولیدکنندۀ کوچک باشند. در واقع هلدینگ‌های بزرگ مانند قلۀ کوه و واحدهای کوچک و متوسط مانند دامنۀ آن هستند.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با اشاره به نقش هلدینگ فولاد مبارکه گفت: هلدینگ‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه می‌توانند تأثیرات خوبی در حوزۀ اشتغال‌زایی و تولید داشته باشند. بهرام شکوری با بیان اینکه در گام اول باید هلدینگ‌ها به‌صورت کامل خصوصی شوند، گفت: بدون شک پس از این اتفاق، هلدینگ‌های بزرگ همچون مبارکه می‌توانند چتر حمایتی برای واحدهای تولیدکنندۀ کوچک باشند. در واقع هلدینگ‌های بزرگ مانند قلۀ کوه و واحدهای کوچک و متوسط مانند دامنۀ آن هستند.