مدیرعامل فولاد سنگان گفت: اولویت فولاد سنگان در سال آینده سرعت بخشیدن و اتمام پروژه کنسانتره سازی می باشد.

محسن میرمحمدی، اضافه کرد: فولاد سنگان تا پایان امسال و از زمان بهره برداری واحد گندله سازی از مرز ۴ میلیون تن تولید گندله عبور خواهد کرد اما به جهت کسری کنسانتره، رسیدن به ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن زمان بر است. وی تاکید کرد: استراتژی این شرکت با حمایت فولاد مبارکه در حال محقق شدن است.