خداداد غریب پور با ابراز قدردانی از پیگیری های به عمل آمده از سوی نماینده مردم کاشان در مجلس و مسئولان شهرستان و نیز استان اصفهان، اظهار داشت: این چهارمین منطقه ویژه ای است که توسط ایمیدرو فعالیت خود را آغاز می کند و قرار است با سرمایه های بخش خصوصی توسعه یابد. وی نقش ایمیدرو در توسعه را به عنوان سازمان راهبر ذکر کرد و گفت: ایجاد زیرساخت ها از سوی این سازمان تامین می شود تا زمینه جذب سرمایه ها مهیا شود.

غریب پور ادامه داد: زیرساخت های دوران ساخت آماده شده و قرار است در این منطقه صنایع معدنی، ماشین آلات و تولید انرژی صورت گیرد. وی با بیان اینکه بنابر ضرورت، ایمیدرو اقدام به مشارکت با بخش خصوصی می کند، اظهار داشت: این سازمان در مناطق چهارگانه ویژه اقتصادی که برعهده دارد سرمایه های بخش خصوصی را به سمت تولید و اشتغال هدایت می کند. رئیس هیئت عامل ایمیدرو افزود: یکی از محورهای اصلی توسعه در شرایط کنونی به ویژه تحریم، بالابردن توان داخلی در ایجاد دانش و تولید تجهیزات به صورت بومی است. وی به برنامه کلان ایمیدرو در حوزه اکتشاف اشاره کرد و گفت: اکتشاف قدم نخست توسعه معدن و صنایع معدنی است که این سازمان اکنون برنامه جدیدی در سطح ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع در دست دارد.

خداداد غریب پور همچنین در جریان بازدید از شرکت فولاد امیرکبیر کاشان گفـــت: بومی سازی نیازمندی های فولاد مبارکه  در این شرکت محصول همبستگی است که باعث افتخار است.
وی افزود: در شـرایط تحریـم بیش ازپیش به این همبسـتگی، اعتماد عمومـی و در کنـار هم بودن که به واقـع سـرمایه اجتماعی اسـت، نیازمندیم. معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در ادامـه ضمن قدردانی از توسـعه های انجام شده و رشد اقتصـادی شـرکت فـولاد امیرکبیـر کاشـان گفـت: ایـن شـرکت نشـان داد کـه بـا اعتمـاد بـه نیـروی انسـانی کارآمـد و همبسـتگی می توان به توسـعۀ پایـدار دسـت یافـت. طرح هـای توسـعۀ فـولاد مبارکـه بـا نـگاه ملـی و بـا مطالعـۀ دقیـق ظرفیت هـای استان های کشور برنامه ریزی شده است ایـن گـزارش حاکـی اسـت در ایـن بازدیـد، مهنـدس حمیدرضـا عظیمیـان، مدیرعامـل فـولاد مبارکـه نیـز بـا اشـاره بـه افزایـش ظرفیـت انجام شـده در شـرکت فـولاد امیرکبیـر کاشـان در سـال جدید گفت: طـرح توسـعۀ فولاد کاشـان بر اسـاس طـرح جامـع فـولاد مبارکـه برنامه ریـزی  هـزار تـن 450 شـده اسـت و بـه زودی بـه تولیـد می رسـد.
مدیرعامـل فـولاد مبارکـه گفـت: طرح هـای توسـعۀ فـولاد مبارکـه بـا نـگاه ملـی و بـا مطالعـۀ دقیـق ظرفیت هـای موجـود در بخش هـای مختلف کشور طراحی شده است که از آن جمله می تـوان به توسـعه های هرمـزگان، سـنگ آهن و گندله سـازی اسـتان خراسـان، افزایـش ظرفیـت در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری و همچنیـن  افزایـش ظرفیت هـای زیـر سـقف فـولاد مبارکـه اشـاره کـرد.