بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲۱۲۸ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۱.۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل ۲.۹ واحد درصد کاهش‌یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده‌شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۶ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۹.۶ و ۹.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند. درمجموع ۷۲.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵،۲،۴،۱۰،۱۴،۸،۷،۱،۱۵ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۷.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

مسکن در کدام مناطق گرانتر شد؟

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۱۲.۵ و ۱۱۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال  قبل به منطقه ۹ (معادل ۱۳۴.۰ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۹ (معادل ۸۴.۵ درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۶۰.۲ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۵۹.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۷.۴ و ۱۱۷.۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دوماهه نخست سال ۱۳۹۸

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دوماهه نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵.۶ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۳.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۱۹.۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت‌ماه سال جاری مؤید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

 

خبرآنلاین