اقتصاد بازار: با نگاهي به تاريخ كشاورزي و فعاليت مردم كشاورز اصفهان درمی یابیم که در آن دوران قنات های بسيار زيادي در استان اصفهان توسط كشاورزان حفر و كيلومترها آب به دشت های مختلف استان برای کشاورزی منتقل می شد. حتی زمانی که در جنوب کشور و مناطق کوهستانی کشاورزی احیا شد و زمین هایی قابل كشت و مقدار قابل توجهي محصول در آن استان ها توليد شد، عمدتاً کشاورزان اصفهانی بنیانگذار این حرکت بودند.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، کشاورزی فرا استاني در اصفهان تاريخچه ای قديمي و قوي دارد. عبدالوهاب سهل آبادی می گوید: كشاورزان اصفهانی به جنوب كشور از جمله هرمزگان، خوزستان بوشهر و حتی استان های مرکزی سفر كردند و کشاورزی آن مناطق را احيا كردند. حتی ردپای کشاورزان اصفهانی را در کرمان و پسته کاری می توان پیدا کرد که این حاکی از تجربه و توانمندي آن ها در کشور و حتی در دنیاست. به اعتقاد وی، طي چند سال گذشته كه شرایط اصفهان از كم آبي به بي آبي رسيده، اگر به توليدات كشاورزي خود نگاه كنيم باز مي توانيم با همين مقدار ذخيره و استفاده بهینه آب تولیدات بالا و با کیفیتی داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان درباره بزرگترين معضلات كشاورزان اصفهان، می گوید: اقدامی كه دولت بايد براي كشاورزي استان انجام دهد و اتاق بازرگاني نیز آن را دنبال کند، استفاده بهینه از مصرف آب است. ما نبايد در استان اصفهان سراغ كشت هايي با مصرف آبی بالا برویم. وي با بيان اينكه بايد براي كشاورزي آب را وارد کنیم اما نه با لوله كشي و كانال، تأکید می کند: واردات آب بايد با توليدات كشاورزي سایر استان ها باشد. به اعتقاد سهل آبادی، اگر امروز ما دچار كم آبي هستيم بايد آب را از طريق كشت وارد استان كنيم؛ به اين معنا كه هندوانه از منطقه ای پرآب وارد اصفهان شود؛ از سوي ديگر محصولات كم آب خود را به استان هاي ديگر صادر كنيم. وي ادامه می دهد: يكي از بزرگترين مشكلات ما اين است كه با وجود كمي آب در اصفهان همچنان از طريق كشاورزي آب موجود در استان را از طريق توليدات كشاورزي صادر مي كنيم در حالي كه ما ديگر نبايد تولید هندوانه و يا برنج داشته باشيم.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، بايد توليداتي را دنبال كنيم كه نياز آبي كمتري دارد و آب را از طريق محصولات با مصرف آبی بالا وارد كنيم چرا که اين مهم ترين راهكار براي نجات كشاورزي استان از بي آبي است و بايد سازمان جهاد كشاورزي بر روي این موضوع سیاست گذاری كند؛ از سوي ديگر كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني نيز در حال برنامه ريزي در این خصوص است. وي همچنين تأکید می کند: در تداوم اين سياست بايد به سمت توسعه كشت هاي گلخانه اي در استان پیش رویم.
سهل آبادی با تأكيد بر ضرورت اصلاح بذر و نهال هاي كشاورزي در استان اصفهان، تصریح می کند: ما بايد از زمين كمتر حاصل بيشتر داشته باشیم به گونه اي كه اکنون از صفر تا صد كشاورزي اصفهان بايد مهندسي شود. وي با تأكيد بر اينكه به طور قطع شرایط بدتر آبی پیش روی استان قرار داد با توصیه كشاورزان اصفهاني، می گوید: باید آب موجود در اصفهان را از طريق كشت هاي پُرآب بَر صادر نكنند و آب توسط توليدات کشاورزی سایر استان ها، وارد اصفهان شود. وي همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح روش هاي نوين آبياري در استان، می گوید: متأسفانه با وجود کم آبی ما همچنان در استان اصفهان شاهد آبیاری غرقابي هستیم.
به گفته سهل آبادی، متأسفانه طي چند سال گذشته شاهد استفاده بي رويه از آب هاي زيرزميني هستیم و اميدواريم سازمان جهاد كشاورزي و تشكل هاي كشاورزي با آموزش هاي جديد و سفرهاي خارج كشور و حضور در نمايشگاه هاي كشاورزي مختلف بتوانند كشت بهتر را با میزان آب كمتر و زمين كمتر داشته باشند.
وي همچنين با اشاره به برنامه های اتاق بازرگانی برای كشت هاي برون مرزي، می گوید: اتاق بازرگاني به دنبال كشت برون مرزي است به گونه اي كه كشاورزان ما با حضور در کشورهایی با منابع آبی زیاد، در زمین های آن ها تولید محصول داشته باشند. وی بیان می کند: در حال حاضر اتاق بازرگاني با شهر خرسون اوكراين در اين باره مذاكراتی داشته اما اولويت اصلي، كشور خودمان است كه بايد كشاورزان ما از نظر صادرات و واردات آب در تولید محصول دقت بالایی داشته باشند. وي درباره صادرات محصولات كشاورزي با توجه به شرايط كم آبي استان اصفهان، می گوید: با وجود كم آبي در استان ما شاهد صادرات سيب سميرم، انار و ... هستيم. اما بايد در توليدات صادراتي خود دقت كنيم و محصولاتي داشته باشيم كه نقش مهمي در صادرات داشته باشند. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، بايد نسبت به صادرات سيب سميرم به عنوان ثروت بزرگ اين شهرستان اقدام كنيم. وی با تأکید بر ضرورت ارتقاء جايگاه صادراتي استان در بخش کشاورزی، تصریح می کند: در مجموع بايد از صادرات آب توسط توليدات كشاورزي استان اصفهان جلوگيري شود.