محمدباقر نوبخت ار تکمیل قطار سریع السیر اصفهان- تهران تا پایان دولت یازدهم ابراز ناامیدی کرد؛

شاید در 1403

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، با ابراز ناامیدی از به اینکه نمی‌توانیم تعهد کنیم در این دولت شاهد بهره‌برداری از پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان - قم- تهران باشیم، تاکید کرد: یکی از مباحث زیرساختی دیگر که در دولت کنونی پیگیری می‌شود، اما در این دولت به پایان نمی‌رسد، قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان است. این پروژه بزرگ از مسیر فاینانس انجام می‌شود و با چینی‌ها درباره آن وارد گفتگو شده ایم. بااینکه تحریم‌ها بر این پروژه اثر گذاشته، اما پیگیر انجام آن هستیم.

صفحه 2

 

احیای خواهرخواندگی کهن

صفحه 3

چک‌های بی محل دولت

صفحه 5ش

 

دانلود هفته نامه نوسان شماره 133