"نوسان" زیان اقتصاد اصفهان از شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی کسب و کارها را بررسی می کند؛

آب رفتن اقتصاد اصفهان

هفته گذشته در گزارشی میزان خسارت کرونا به اقتصاد استان اصفهان در بازه زمانی پانزدهم اردیبهشت تا اول دی‌ماه، ۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شد. براساس این تحلیل ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت تنها به صنعت گردشگری و همچنین 15 درصد خسارت به تولید ناخالص داخلی استان وارد شده است. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان، شیوع ویروس کرونا، به کاهش سه درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در استان و متوقف شدن برخی از فعالیت‌ها و یا نیمه فعال شدن آنها به ویژه بخش گردشگری منجر شده است.

صفحه 2

شاخص کسب و کار در شیب بهبود

صفحه 5

به سمت توقف تولید می رویم!

صفحه 4

دانلود هفته نامه نوسان شماره 157