اطلاعات ارائه شده توسط معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نشان میدهد که میزان سفر خارجیها به ایران در ٦ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ٢٦درصد افزایش داشته است

 اتباع کشورهای پیشتاز در سفر به ایران در سال ٩٨ عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان بودهاند.

 

گردشگران ورودی

چهارمیلیون
و ٩٩٨هزار و ٢١٥ نفر

گردشگر خارجی
در ٦ ماه نخست ٩٨ به ایران سفر کرده‌‌اند

( ٢٦,٣٤درصد رشد) سهمیلیون
و ٩٥٦هزار و ٧١ نفر

 

گردشگر خارجی
در ٦ ماه نخست ٩٧ به ایران سفر کرده‌‌اند

گردشگران خروجی

چهارمیلیون
و ۲۵۸هزار و ۹۴۴ نفر

در ٦ ماه نخست سال ٩٨
به خارج از کشور سفر داشتهاند

( ١٥,٥٩ درصد رشد) سهمیلیون
و ۶۷۳هزار و ۹۲ نفر

 

در ٦ ماه نخست سال ٩٧
سفر خارجی داشتهاند

کشورهای پیشتاز در سفر به ایران در سال ٩٨:
عراق، جمهوریآذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان

 

مقایسه آماری ١٢ ماه سالهای ٩٧ و ٩٦

٩٧ گردشگر ورودی: ٧میلیون و ٨٠٤هزار و ١١٣ نفر؛    ۵۲.۶۲درصد رشد نسبت به سال قبل

 گردشگر خروجی: ٧میلیون و ٢٤٢هزار و ٦٠٧ نفر؛    کاهش ٣١,٣٠درصدی نسبت به سال قبل

 بیش از دو و نیممیلیون عراقی به ایران آمدند

 دومیلیون و ٨٧٢ هزارو ٦٣٢ نفر ایرانی به عراق سفر کردند

٩٦ گردشگر ورودی: پنجمیلیون و  ١١٣هزار و ٥٢٤ نفر

 گردشگر خروجی: ١٠میلیون و ٥٤٢هزار و ٩٥٢ نفر

 عراق مقصد نخست ایرانیان؛ یکمیلیون و ۳۵۶هزار نفر

 جایگاههای بعدی به ترتیب: جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، بحرین، کویت، هند و چین

 در سال ۹۶ چهارمیلیون و ۲۲۲هزار ایرانی به عراق سفر کردند گردشگر ورودی در سال ٩٥: چهار میلیون و ٩١١ هزار و ٩٢٠ نفر

٩٥  گردشگر خروجی در سال ٩٥: ٩ میلیون و ١٩٦ هزار نفر

 چهار میلیون و ٢٢٩ هزار نفر در سال ٩٥ به عراق سفر کردهاند این آمار نسبت به سال ٩٤، حدود دو میلیون و ٢٠٠ هزار نفر افزایش داشته است

 

گزارش سازمان جهانی گردشگری UNWTO

 

سه ماهه نخست سال ٢٠١٩

خاورمیانه با رشد ٨درصدی صدرنشین جدول جذب گردشگران بینالمللی ورودی بوده و آسیا-اقیانوسیه با ٦درصد رشد گردشگر ورودی، بالاترین افزایش را داشته است.

 

سال ٢٠١٨

ایران با میزبانی ٧,٢٩ میلیون گردشگر خارجی در سال ٢٠١٨، از گردشگری بین المللی ٢.١ درصد و از گردشگری آسیای جنوبی بیشتر از ٢٢ درصد سهم داشت. بر این اساس در این سال آمار گردشگر ورودی به ایران ٥٠ درصد افزایش یافت.

 

سال ٢٠١٧

تعداد گردشگران بینالمللی ورودی به ایران: چهارمیلیون و ۸۶۷هزار نفر؛ رشد منفی یکونیمدرصدی نسبت به سال قبل.

 

سال ٢٠١٦

تعداد گردشگران بینالمللی ورودی به ایران،    چهارمیلیون و ۹۴۲هزار توریست.