رسول کوهستانی پزوه اضافه کرد: درهشت ماه اول سال1400 تشریفات صادرات 18 هزار و 713   فقره اظهارنامه به وزن یک میلیون و  400 هزار و 978  تن کالا به ارزش 865  میلیون و 382  هزار دلار در 5 گمرک استان اصفهان انجام پذیرفته است که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد 20 درصد ، از حیث وزن 20 درصد واز لحاظ ارزش 71  درصد رشد داشته است.

وی در خصوص فعالیت گمرکات استان اصفهان به تفکیک هر گمرک در هشت ماهه1400 ، اظهار داشت : اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان به ارزش 428 میلیون و 835  هزار دلار و وزن 872   هزار و 224 تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش 70 درصد و نظر وزنی 21 درصد رشد داشته است. مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص صادرات گمرک کاشان اذعان داشت : در هشت ماهه1400 به ارزش 294 میلیون و 351  هزار  دلار و به وزن   348 هزار و 242  تن کالا تشریفات صادرات از طریق گمرک کاشان انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش 90 درصد و از نظر وزن 41 درصد  رشد داشته است .

دکتر رسول کوهستانی پزوه در زمینه صادرات گمرک اختصاصی مجتمع فولاد مبارکه گفت : در هشت ماهه  امسال به ارزش 54 میلیون و 758  هزار  دلار و به وزن 57 هزار و 129 تن کالا تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی مجتمع فولاد مبارکه انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال از نظر ارزش 26 درصد  رشد  و حیث وزن 36 درصد کاهش داشته است . وی در زمینه صادرات گمرک اختصاصی  ذوب آهن گفت : طی این مدت  ، 80  میلیون و 361 هزار دلار و به وزن 122 هزار و 614  هزار تن کالا تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی  ذوب آهن انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 78 درصد و لحاظ وزنی 11 درصدافزایش داشته است .

مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص صادرات گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان گفت : در هشت ماهه ابتدای امسال  7 میلیون و 77 هزار دلار و به وزن 769 تن تشریفات صادرات از طریق  کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان  انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش32 درصد کاهش  و از لحاظ وزنی 61 درصد کاهش  داشته است.