به گزارش اقتصاد بازار، سرهنگ "محمدرضا محمدی" رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به خط کشی و رعايت دستورها و توصيه هاي آن به ايمني سفر شما كمك مي كند و در هنگام شب و شرايط باراني و مه آلود بودن هوا، اثرات خط كشي در تامين ايمني سفر شما بيشتر است.
در خط كشي ها از دو رنگ زرد و سفيد استفاده مي شود كه خطوط زرد رنگ براي تاكيد بيشتر بر احتياط و محدوديتهاي ترافيكي، در راههاي دو طرفه است و وجود خط سفيد در وسط راه نشان مي دهد كه ترافيك در دو طرف آن، هم جهت حركت مي كند و وجود خط زرد در وسط راه نشان مي دهد كه ترافيك در دو طرف آن، خلاف جهت حركت مي كند.
هر نوع خط كشي طولي و عرضي كه در مسير راهها وجود دارد داراي مفاهيم ترافيكي مخصوص به خود مي باشد كه در ذيل به چند مورد آن اشاره مي كنيم.
1- خط وسط (محور): خط وسط جاده يا خيابان ممكن است به صورت پُر يا بريده باشد. اين خط تقسيم كننده راه به دو قسمت براي عبور دو طرفه است.
2- خط پُر يا ممتد: نشانه ي ان است كه رانندگان وسايل نقليه، به هيچ وجه نبايد از روي آن عبور يا تجاوز نمايند. بنابراين رانندگان در محلهايي كه خط پُر كشيده شده نبايد سبقت بگيرند و يا دور بزنند. (اين خط به منزله ي ديوار قانون است)
3- خط ممتد دوبل: اين خطوط حداكثر ممنوعيت را نشان مي دهند و براي تاكيد بيشتر عبور نكردن از آن، كشيده مي شود.
4- خط بريده يا مقطع: نشانه ي آن است كه رانندگان وسايل نقليه، مي توانند با رعايت حق تقدم و احتياط كامل، از آنها عبور نموده، سبقت بگيرند و يا دور بزنند.
5- خطوط دوبل ممتد و منقطع: اين خطوط نشان مي دهد كه شما فقط از سمتي كه خط سمت چپ آن منقطع است اجازه سبقت و عبور از روي آن را داريد.
6- خط ايست: اين خط به فاصله معيني از خط كشي گذرگاه عابران پياده در تقاطع ها، به شكل پُر كشيده مي شود و رانندگان بايد قبل از خط ايست، توقف نموده و محل خط كشي شده را براي عبور عابران پياده آزاد بگذارد.
7- خطوط مخصوص عابر پياده يا گذرگاه عابر پياده: در تقاطع ها و خيابانها، در محلهاي معيني اين خطوط براي عبور عابران رسم مي شود.