مهدی شیخ سجادیه با بیان ضعف دولت در بحث مسکن مهر گفت:

دولت با ورود به مسکن مهر در دوره های قبل و صرف منابع نامحدود، نشان داد حتی با پول نامحدود قادر به حل مشکل مسکن در بلند مدت نیست، (۲ میلیون در بیش از ۱۰ سال و هر سال ۲۰۰ هزار مسکن) و در دوره فعلی هم طرح اقدام ملی نیاز به زمین نامحدود و در ادامه منابع بانکی ارزان قیمت دارد و قطعا راهکار مناسب و بلند مدتی نیست چون زمین های دولتی محدودند. راهکارطرح مسکن حمایتی توسط دولت است. شیخ سجادیه ادامه داد: دولت با حمایت از سازندگان و انبوه سازان و مساعدت و حمایت همه جانبه از قبیل تسهیل ضوابط شهرسازی، تامین رایگان زیر ساخت های شهری، حذف هزینه های مازاد دولتی و سازمانی، ارائه تسهیلات طبق ضوابط بانک های عامل و ... می تواند، مسکن حمایتی را در محدوده های تعیین شده در بعضی از مناطق کمتر توسعه یافته شهر ها و بافت های فرسوده ایجاد و امکان مشارکت بخش خصوصی را در جهت تولید مسکن تحت عنوان مسکن حمایتی فراهم آورد. شیخ سجادیه در ادامه بحث مسکن حمایتی خاطر نشان کرد: در ادامه با ارائه راهکار های مناسب می توان، مسیر مصرف مسکن حمایتی را به سمت افراد بدون مسکن و خانه اولی ها سوق داد.