مدیر دفتر حراست آقای مهندس بهمن زیاری به همراه کارکنان این دفتر، نیز حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، مهندس بهمن زیاری، مدیر دفتر حراست با تشریح فعالیتهای حراست و عملکرد شرکت توزیع برق استان اصفهان در خصوص پیشگیری و کشف جرائم در حوزه برق توضیحاتی ایراد و به سئوالات حاضرین پاسخگو بودند .

سپس با حضور در کارگاه بازیافت از روند بازگرداندن وسائل و تجهیزات مستعمل به چرخه اجرا و استفاده مجدد، بازدید و آقای امینی پیمانکار شرکت کسری رخشان ماهر شرایط و مراحل کارگاه بازیافت را تشریح نمود.

در ادامه با حضور در مراکز سمیع ، بصیر و رویت پذیری فعالیت کارشناسان این مراکز، از آنها قدردانی کردند و از نزدیک از مراحل پذیرش متقاضیان و مشترکین به صورت غیرحضوری در واحد سمیع بازدید نمودند.