به گزارش اقتصاد بازار، دکتر ولی اله نصر در کمیته ستاد اشتغال بهزیستی استان ابراز داشت: در سه ماهه چهارم سال جاری، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و کارفرمایی بهزیستی استان از محل اعتبارات قانون بودجه سالانه، ۴۲ درصد رشد داشته است.دکتر ولی اله نصربا اشاره به عملکرد بسیار خوب بهزیستی استان در حوزه اشتغال، گفت: رشد اشتغال های ایجاد شده بهزیستی استان در سال ۹۹ بالغ بر ۱۱۷ درصد بوده است. در حوزه پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و کارفرمایی هم، بهزیستی استان از محل اعتبارات قانون بودجه سالانه، در سه ماهه چهارم سال جاری، ۴۲ درصد رشد داشته است.وی با اشاره به افزایش انگیزه اجتماعی کارفرمایان بخش های غیر دولتی در بکارگیری و جذب نیروی انسانی از بین جامعه هدف بهزیستی، گفت: به منظور ارتقای سطح شناخت و دانش شغلی زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و بهبودیافتگان آسیب های اجتماعی؛ کلاس های آموزشی مختلف به صورت حضوری و مجازی برای آنها برگزار شده است و در نتیجه آن ۱۱۴ نفر از توانخواهان جامعه هدف هم بدون پرداخت تسهیلات از طریق مراکز کاریابی جذب بازار کار شده اند.
دکتر نصر افزود: در ۶ ماهه دوم سال جاری، پرداخت بیمه های سهم کارفرمایی و خویش فرمایی ۶۲ درصد رشد داشته است و پرداخت تسهیلات به بهبودیافتگان حوزه اعتیاد نسبت به سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.