به گزارش اقتصادبازار خروجی سد زاینده رود روز گذشته  شنبه بیستم آبان ماه برای کشت غله کشاورزان شرق و غرب اصفهان افزایش پیدا کرد.

پیش‌تر علیرضا الماسوندی رئیس حوضه آبریز زاینده رود نیز اعلام کرده بود که حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان در نظر گرفته شده است.

بر اساس آخرین گزارش وزارت نیرو، تا ششم آبان ماه، حجم آب پشت سد زاینده‌رود به ۴۰۶ میلیون مترمکعب رسیده که برابر ۳۳ درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته ۱۹۷ درصد افزایش را ثبت کرده است.