جواب چندان صریح نیست و در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شده است که شاید در زمان کنونی و با وجود تحریم‌ها، بهترین اقدام برای کسب حاشیه‌سود بیشتر، تمرکز بر تولید محصولات پالایشی است. ادامه این روند که زیر سایه تحریم‌هاست، سرنوشت چندان روشنی پیش روی صنعت پالایشی ایران قرار نمی‌دهد و نمی‌توان ضربه‌فنی تحریم‌ها بر این صنعت را همانند سایر صنایعی که وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی هستند، نادیده گرفت.